Настоящите общи условия регулират отношенията между “ЕТ Спартак-Павлина Павлова”, град Кърджали 6600, ул.Мара Михайлова 17, BG108005961, МОЛ: Павлина Янева Петрова и клиентите на електронния магазин http:// bebehit.com. Използването на настоящия електронен магазин се извършва в съответствие с настоящите общи условия, като в този смисъл с използването на http:// bebehit.com ПОЛЗВАТЕЛИТЕ приемат настоящите условия.

Вашите лични данни ще бъдат използвани от “ЕТ Спартак-Павлина Павлова”за целта, за която са му предоставени, и няма бъдат разкривани на трети лица или обработвани допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи.

С приемане на настоящите общи условия давате съгласието си “ЕТ Спартак-Павлина Павлова”да съхранява и обработва Вашите лични данни.

Информацията, която изискваме от вас: e-mail адрес, телефон, данни за фактурата, плащането и доставката са ни необходими единствено за изпълнение на Вашето желание. До нея има достъп само екипът на “ЕТ Спартак-Павлина Павлова”.

Според законите на Република България, за да ви издадем фактура са ни необходими вашето ЕГН или Булстат-а на вашата фирма. Задължения съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Съгласно ЗЕТ и ЗЗП ние от http:// bebehit.comсме длъжни да Ви предоставим безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до следната информация:

http:// bebehit.comе собственост и се администрира от “ЕТ Спартак-Павлина Павлова”, град Кърджали 6600, ул.Мара Михайлова 17, BG108005961, МОЛ: Павлина Янева Петрова
Адресът ни е град Кърджали 6600, ул.Мара Михайлова 17
Данни за кореспонденция – тел. за връзка GSM 0878/864-713 може да ни пишете на e-mail адрес: pavlina_07@abv.bg
Всички цени в сайта http:// bebehit.com са обозначени по ясен и разбираем начин и са с включено ДДС. Стойността на разходите за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цените на стоките, но може да ги видите в таблицата за доставки, по долу на същата страница
Органа, осъществяващ контрол върху дейността на онлайн магазин http:// bebehit.com е Комисията за защита на потребителите.
Основната информация и характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

Промяна на цени / характеристики на продукти

Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка!

http:// bebehit.com си запазва правото да променя цените в сайта без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. При разлика с актуалната и обявената цена, клиента ще бъде уведомен своевременно по телефона. Потребителите могат винаги да сигнализират на екипа на http:// bebehit.com за допуснати грешки относно цени и характеристики на продукти, така че да бъдат предприети навременни действия за тяхното коригиране чрез софтуера, с който се управлява сайта.

Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на

стоките, се определя от http:// bebehit.com и се предоставя като информация на

Ползвателите преди сключване на договора

При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, http:// bebehit.com си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка/и и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Потребителят може да откаже своята поръчка, но ако това се случи след като поръчката е вече изпратена, клиентът дължи обезщетение в рамките на извършените транспортни разходи.

Всяка онлайн поръчка се потвърждава по телефона в рамките на 24 часа и се изпълнява след изрично заявяване на желание за покупка на конкретни стоки от страна на клиента.

Част от информацията публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента на поръчка. За повече информация за наличността на даден продукт/и може де се свържете с нас на посочените координати за връзка.

ОТКАЗ ОТ СТОКАТА

Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:

приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или:

когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

Закупена стока може да бъде върната само ако не е ползвана, с нарушена опаковка или с нарушен търговски вид.

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, “ЕТ Спартак-Павлина Павлова” езадължено да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късноот 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това “ЕТ Спартак-Павлина Павлова”.

Потребителят се задължава да съхранява получените от “ЕТ Спартак-Павлина Павлова” стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока, описан в предходните пунктове.

В случай, че потребителят желае да се възползва от предоставеното му право на отказ от договора, следва да използва следния формуляр:

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

– при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

В случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9 от Закона за защита на потребителите, е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6 от ЗЗП , определени в разумни граници.

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

При възникване на спорове от различно естество, които не са регламентирани в гореописаните условия за ползване, се позоваваме на фирмената ни политика, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите. Ще направим всичко необходимо, за да останете доволни от нашето обслужване и да ни посетите отново.

ВАЖНО!

ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

НЕ ВКЛЮЧВА И НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО:

o Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.

o Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.

o Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.

o Неспазени указания за сглобяване и монтаж.

o Повърхностни наранявания по време на експлоатацията на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.

o Повреда, възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.

o Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.

o Продукт, който е ремонтиран в неоправомощени от производителя сервизи или от други лица.

o Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.

o Отстраняване на повреди, получени вследствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.

o Повреди по дамаска, чанта, покривало, сеннник, гуми, багажник, дъждобран и аксесоари (за детски колички).

o Повреди по дамаска, сенник, покривало и аксесоари (за столчета за кола).

o Повреди по дамаска, дюшек, балдахин и аксесоари (за кошари за спане и игра).

o Повреди на дамаска и аксесоари (за бънджи, люлки, шезлонг, проходилки, столчета за хранене, подложки за повиване).

o Повреди на дамаска, цип, тик-так копчета и аксесоари (за порт-бебе, твърд кош за количка и приспособление за носене на бебе).

o Увреждане и нараняване на плоскостите и повреди в резултат на неспазени указания за монтаж (за дървени легла).

Повреди на гуми, акумулатори, аксесоари (за играчки).

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефон за връзка.

ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

МИНИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА – 15 лв.

Всяка онлайн поръчка се потвърждава от нас по телефона до 24 часа. Доставката се извършва чрез куриери на фирмите Европът или друга куриерска фирма (по желание на клиента) до посочения от клиента адрес или до офис на съответната куриерска фирма. Срока за доставка е от 2 до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката.

Дължимата сума се плаща на куриера в момента на получаване на стоката.

* Направени поръчки в събота и / или неделя или по време на официални празници се потвърждават в пръвия работен ден последващ почивните дни. При направена поръчка след 16.30 часа тя ще остане за обработка за следващия работен ден.

ВАЖНО !!!

Единната цена на доставка от 7 лева за цялата страна, както и безплатната доставка при поръчка за над 100 лв. са валидни само за продукти с тегло до 25 кг. За продукти с тегло над 25 кг. се прилага ценовата листа на Куриера, като предварително ще уточним с Вас конкретната стойност на доставката.

Безплатната доставка за поръчка над 100 лева, както и единната цена на доставка от 7 лева за България са валидни само когато ние изберем куриера, ако Вие изберете куриер по ваше желание тогава доставката ще се извърши по цените на избрания от Вас куриер и за Ваша сметка.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

Чрез наложен платеж (При доставка на стока/и плащате дължимата сума на куриера).
Цените в електронния магазин и в търговската мрежа могат да бъдат различни.

Поръчки на стойност над 100 лв. и с тегло до 25 кг. се доставят безплатно до адрес или офис на куриерска фирма.

Гаранция:

“ЕТ Спартак-Павлина Павлова”разполага с гаранционен сервиз на всички закупени от магазина продукти. При проблеми, моля свържете се с нас

Извънгаранционни ремонти се извършват само с предварителното съгласие на клиента.

Ние отговаряме за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите.

Стокова разписка и касова бележка се прилага към всяка пратка.

Горните права на купувача по договор за покупко-продажба на стоки от разстояние обвързват доставчика единствено, в случай че купувачът има качеството на „потребител“ съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.